Activitatea 2 – Creșterea ratei de acces, participare și absolvire în învățământul terțiar

Activitatea: A2

Creșterea ratei de acces, participare și absolvire în învățământul terțiar

Subactivitatea A 2.1. Conștientizarea și orientarea elevilor pentru creșterea ratei de participare la învățământul terțiar
Conform Cererii de finanțare această activitate are ca scop susținerea elevilor în îmbunătățirea bagajului de cunoștințe la disciplinele la care aceștia urmează să susțină examenul de bacalaureat, consolidarea unor noțiuni conform programei Ministerului Educației, în vederea creșterii accesului la studii tertiare și a adaptabilității acestora la cerințele de pe piața muncii.

Desfășurarea activității - serviciile de informare, consiliere profesională și orientare prestate vor consta în:
1. Evaluarea nevoilor de consiliere și orientare (evaluarea cererilor).
2. Evaluarea psiho-aptitudinală presupune 2 etape:
a. Elaborarea de metode și instrumente de consiliere și orientare;
b. Evaluarea psiho-aptitudinală, prin aplicarea testelor psihologice stabilite în metodologie.
2.a Elaborarea de metode și instrumente de consiliere și orientare. Consilierii vor elabora instrumente și metode de consiliere și orientare.
2.b Evaluarea psiho-aptitudinală, prin aplicarea de teste psihologice și discuții anamnestice (utilizarea metodelor de investigare: biografică, a observației sistematizate, a interviului etc.), finalizate cu realizarea profilului psihologic al fiecarui elev.
3. Activitate de Consiliere individuală. În cadrul acestei activități consilierul împreună cu elevul vor discuta rezultatele testării psihoaptitudinale, posibilitățile de cariera și se va urmări creșterea motivației de a continua studiile consiliere/coaching/activități remediale.
Subactivitatea A 2.2. Proiectarea și organizarea de activități remediale cu scopul îmbunătățirii accesului la învățământul terțiar
Conform Cererii de finanțare aceasta subactivitate este o activitate are ca scop îmbunătățirea bagajului de cunoștințe ale elevilor la disciplinele la care aceștia urmează să suțină examenul de bacalaureat, consolidarea unor noțiuni conform programei Ministerului Educației.

Beneficiarii vor fi 100 de elevi recomandați după activitățile de consiliere și recrutare conform cu indicatorii de proiect. Pregătirea elevilor se va realiza la final de săptamâna, pe parcursul ultimului an de studii liceale.
Subactivitatea A 2.3. Participarea la activități comune derulate de elevi-studenți-personal didactic universitar/profesori de sprijin
Conform Cererii de finanțare aceasta subactivitate presupune următoarele:
• “O zi student la Universitatea Politehnica Timișoara”
Activitatea va fi proiectata și organizata de echipe formate din studenți aparținând grupului țintă și profesori ai solicitantului din echipa de implementare, având ca beneficiari elevii implicați în programul remedial, coordonați de expertul suport. Se urmărește creșterea motivației pentru pregătirea susținerii bacalaureatului și a interesului de continuare a studiilor.

Elevii însoțiți de profesori de sprijin vor veni la Timișoara și vor fi cazați în campusul studențesc. A doua zi elevii vor primi legitimații personalizate de student ai Politehnicii Timișoara. Vor participa la cursuri și activități aplicative realizate în laboratoarele Universității. După amiază, vizitarea Timișoarei, ghizi studenți din grupul țintă.
• “Ziua porților deschise”, activitate realizată de studenții ce urmează cursul de antreprenoriat și membrii din echipa de proiect și vizează informarea elevilor și atragerea pentru urmarea studiilor la Universitatea Politehnica Timișoara.
Subactivitatea A 2.4. Organizarea și furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională pentru studenți
Activitatea presupune organizarea în două etape:
a. Campanie de informare și conștientizare a studenților privind importanța și necesitatea participării la activități
b. Consiliere și orientare profesională pentru 450 studenți, în grup/individual
a. Campanie de informare și constientizare a studenților privind importanța și necesitatea participării la activități pentru ca tot grupul țintă să beneficieze de o pregătire complexă și completă pentru inserția pe piața muncii, în contextul actualelor cerințe ale potențialilor angajatori, membrii acestui grup țintă vor participa nu doar la programe de practică ci și la programe de informare și consiliere profesională, workshop-uri și seminarii specifice/ateliere de dezvoltarea competențelor transversale.
Subactivitatea A 2.5. Organizarea și furnizarea de cursuri de competențe antreprenoriale
Conform Cererii de finanțare această subactivitate 2.5 presupune derularea acesteia pe 4 paliere, respectiv:
- derularea cursului de competențe anteprenoriale ce va fi susținut de personalul didactic format la activitatea 3, personal propriu al Universității: în anul 3, sem II (Bazele antreprenoriatului), respectiv în anul IV, semestrul I și II;
- organizarea unor work-shop-uri pe diverse teme, respectiv Inovarea socială, Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informatiei și comunicatiilor, Nediscriminare, “Egalitate de șanse și de gen pe piața muncii”, “Cum să-ți găsești un loc de muncă“, “Meet your employer”. Seminariile se vor desfășura în perioada de implementare a proiectului și vor avea o durata de 4 ore fiecare work-shop, fără a include timpii necesari pregatirii temelor specifice, activității de pregatire a fiecarui eveniment. În total vor fi organizate 18 work-shop-uri, cu toți cei 450 de studenți;
- dezvoltarea și actualizarea resurselor de învățare.
Subactivitatea A 2.6. Recrutare grup țintă elevi și studenti și acordare pachete integrate de măsuri de asistența educațională și sprijin financiar pentru elevi și studenți
Conform Cererii de finanțare aceasta subactivitate presupune elaborarea unei proceduri transparente de selecție a membrilor GT, aferent O.S.6.7, care beneficiază de sprijin pentru creșterea participării la învățământul terțiar, în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe populația romă / mediul rural / cursanții /studenții netradiționali / CES, defavorizați. Se va elabora o procedură transparentă de selecție a membrilor GT care beneficiază de sprijin/asistență FSE. Acordarea sprijinului va fi condiționată de participarea la programe de studii tertiare precum și de frecventarea unor programe de consiliere profesională. La finalul proiectelor derulate, studenții care au primit sprijin financiar vor demonstra că au finalizat studiile. Activitățile proiectelor propuse vor implica un grup țintă format din cel putin 75% persoane cu domiciliul de reședință din zone rurale / cursanți netradiționali / romă.